Phân thức nào dưới đây bằng với phân thức (2x^3y^2)/5?

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phân thức nào dưới đây bằng với phân thức $\dfrac{{2x}^{3}y^2}{5}$ ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chọn đáp án D
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 15 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X