Giá trị của x để phân thức (x^2-1)/(x^2-2x+1) có giá trị bằng 0 là

02/12/2020 711

Câu Hỏi:
Giá trị của x để phân thức $\dfrac{{x}^{2}-{1}}{{x}^{2}-2x+1}$ có giá trị bằng 0 là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Chọn đáp án B
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 14 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X