Trắc nghiệm địa 12 bài 43 : Các vùng kinh tế trọng điểm

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập địa 12 bài 43 có đáp án.

Câu 1. Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng
Câu 2. Đặc điểm không giống nhau của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta là:
Câu 3. Thế mạnh nổi bật nhất của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là
Câu 4. Vấn đề không cần giải quyết liên quan đến công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là
Câu 5. Vấn đề cần giải quyết liên quan đến nông nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là
Câu 6. Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng đểm miền Trung là
Câu 7. Ý nào không phải đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?
Câu 8. Tài nguyên khoáng sản nổi trội hàng đầu của vùng kinh trọng điểm phía Nam là
Câu 9. Biểu hiện nào không thể hiện được vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là vùng kinh tế phát triển nhất cả nước ?
Câu 10. Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trngj điểm phái Nam với các vùng kinh tế trọng điểm khác là:
Câu 11. Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là
Câu 12. Điểm khác biệt giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam với vùng kinh té trọng điểm phía bắc là
Câu 13. Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc ( năm 2007)
Câu 14. Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, số lượng các tỉnh ( thành phố) thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ( năm 2007) là
Câu 15. Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30,tỉnh duy nhất thuộc vùng Trung du và miền núi bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc ( năm 2007) là
Câu 16. Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ( năm 2007) là
Câu 17. Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, số lượng các khu kinh tế ven biển thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ( năm 2007) là
Câu 18. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung không có các tỉnh và thành phố nào dưới đây?
Câu 19. Tỉnh nào sau đây ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?
Câu 20. Điểm tương tự nhau về thế mạnh của ba vùng kinh té trọng điểm là đều có
Câu 21. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?
Câu 22. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao gồm các tỉnh (thành phố) là
Câu 23. Đâu không phải là đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm?
Câu 24. Vùng kinh tế trọng điểm là vùng
Câu 25. Trong ba vùng kinh tế trọng điểm của nước ta, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có
Câu 26. Có thế mạnh về nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng cao là điểm giống nhau của
Câu 27. Đâu không phải thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là
Câu 28. Đâu không phải là tài nguyên thiên nhiên nổi trội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là
Câu 29. Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?
Câu 30. Đâu là một trong những hướng chủ yếu trong công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ?
Câu 31. Phát biểu nào sau đây đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
Câu 32. Hướng chủ yếu trong công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ không phải là
Câu 33. Điểm nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
Câu 34. Điểm nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?
Câu 35. Đâu là một trong những hướng chủ yếu trong công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ?
Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết các sân bay nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?
Câu 37. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết, vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có tỉ trọng GDP so với cả nước lớn nhất?
Câu 38. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có GDP bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/người?
Câu 39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết các sân bay nào sau đây thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?
Câu 40. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết, vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ lớn nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành?
Câu 41. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết, vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất?
Câu 42. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong cơ cấu kinh tế phân theo ngành, các vùng kinh tế trọng điểm xếp theo thứ tự có tỉ trọng khu vực II (công nghiệp – xây dựng) từ cao đế thấp như sau
Câu 43. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong cơ cấu kinh tế phân theo ngành, các vùng kinh tế trọng điểm xếp theo thứ tự có tỉ trọng khu vực III (dịch vụ) từ cao đến thấp như sau
Câu 44. Số lượng các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta tính đến năm 2015 là bao nhiêu?
Câu 45. Vùng kinh tế trọng điểm nào có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành?
Câu 46. Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là
Câu 47. Vùng kinh tế trọng điểm nào mới được thành lập gần đây nhất?
Câu 48. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về đặc điểm chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm?

1) Bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố và ranh giới có thể thay đổi theo thời gian.

2) Hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tể và hấp dẫn các nhà đầu tư.

3) Có tỉ trọng lớn trong tổng GDP của quốc gia, tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho vùng khác.

4) Có khả năng thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra toàn quốc.
Câu 49. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về nguyên nhân ở nước ta cần phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?

1) Các vùng kinh tế trọng điểm là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

2) Các vùng kinh tế trọng điểm tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước.

3) Các vùng kinh tế trọng điểm thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra toàn quốc.

4) Các vùng kinh tế trọng điểm là nơi thu hút mạnh mẽ lao động và tập trung dân cư trên một diện tích rộng.
Câu 50. Vùng kinh tế trọng điểm nào dưới đây mới được thành lập năm 2009?
Câu 51. Nguyên nhân chính nào để nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?
Câu 52. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

1) Là khu vực bản lề giữa Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

2) Tập trung đầy đủ các thế mạnh về tự nhiên, kinh tế - xã hội.

3) Dân cư đông, nguồn lao động dồi dào, có chất lượng.

4) Cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt và đồng bộ.
Câu 53. Phát biểu nào sau đây đúng về các vấn đề cần tập trung giải quyết để vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có vị thế xứng đáng hơn trong nền kinh tế của cả nước?

1) Đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm, phát triển nhanh ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường.

2) Phát triển các khu công nghiệp tập trung.

3) Chủ trọng đến thương mại và các hoạt động dịch vụ khác, nhất là du lịch.

4) Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng cao.
Câu 54. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

1) Nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước.

2) Có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta với nền văn minh lúa nước.

3) Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kĩ thuật tương đối phát triển.

4) Vị trí địa lí của vùng thuận lợi cho việc giao lưu trong nước và quốc tế.
Câu 55. Vấn đề nào sau đây không cần giải quyết trong phát triển công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc để nâng cao vị thế của vùng?
Câu 56. Tìm điểm giống nhau về thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam trong các ý kiến dưới đây?
Câu 57. Để lập ra những tam giác kinh tế phát triển nhằm tạo động lực cho khu vực và cả nước thì nước ta đã thành lập

đáp án Trắc nghiệm địa 12 bài 43 : Các vùng kinh tế trọng điểm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 30A
Câu 2ACâu 31C
Câu 3BCâu 32D
Câu 4DCâu 33D
Câu 5ACâu 34C
Câu 6BCâu 35A
Câu 7BCâu 36C
Câu 8ACâu 37C
Câu 9DCâu 38D
Câu 10ACâu 39B
Câu 11CCâu 40B
Câu 12ACâu 41C
Câu 13CCâu 42D
Câu 14BCâu 43B
Câu 15DCâu 44C
Câu 16CCâu 45C
Câu 17CCâu 46D
Câu 18ACâu 47B
Câu 19BCâu 48D
Câu 20DCâu 49C
Câu 21CCâu 50D
Câu 22CCâu 51A
Câu 23DCâu 52D
Câu 24BCâu 53D
Câu 25ACâu 54D
Câu 26ACâu 55D
Câu 27BCâu 56A
Câu 28ACâu 57D
Câu 29D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X