Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đặc điểm không đúng với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là đã phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng cao.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X