Đặc điểm không giống nhau của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta là:

29/10/2020 30

Câu Hỏi:
Đặc điểm không giống nhau của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đặc điểm không giống nhau của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta là có số dân đông, tập trung nhiều đô thị

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X