Điểm nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điểm nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong cơ cấu theo ngành, tỉ trọng lớn nhất thuộc về công nghiệp.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X