Tỉnh nào sau đây ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng

29/10/2020 23

Câu Hỏi:
Tỉnh nào sau đây ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Tỉnh ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là Quảng Ninh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X