Trắc nghiệm địa 12 bài 39 : Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập địa 12 bài 39 có đáp án.

Câu 1. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?
Câu 2. Ý nào không đúng là điều kiện thuận lợi của vùng Đông Nam Bộ ?
Câu 3. Khoáng sản có ý nghĩa quang trọng hàng đầu đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước là
Câu 4. Khó khăn về tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là
Câu 5. Điểm giống nhau giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên về tự nhiên là
Câu 6. Về tự nhiên, vùng Đông Nam Bộ khác Tây Nguyên ở chỗ
Câu 7. So với các vùng khác trong cả nước, Đông Nam Bộ là vùng
Câu 8. Sự khác biệt về trình độ lao động của vùng Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là
Câu 9. Nhân tố quan trọng nhất để Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ở nước ta là
Câu 10. Biểu hiện nào không chứng minh cho Đông Nam Bộ là vùng chuyên cang cây công nghiệp lớn nhất nước ta ?
Câu 11. Biểu hiện nào không thể hiện được Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất?
Câu 12. Vấn dề tiêu biểu nhất của Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là
Câu 13. Nhà máy thủy điện nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ
Câu 14. Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là
Câu 15. Vấn đề không đặt ra đối với việc phát triển công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay là
Câu 16. Vấn đề năng lượng của vùng Đông Nam Bộ sẽ được giải quyết theo hướng
Câu 17. Cây trồng chính của vùng Đông Nam Bộ là
Câu 18. Cây công nghiệp có vị trí quan trọng nhất đối với vùng Đông Nam Bộ
Câu 19. Công trình thủy lợi Dầu Tiếng ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh
Câu 20. Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh theo chiều sâu trong nông nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ
Câu 21. Giải pháp có ý nghĩa hàng đầu trong khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là
Câu 22. Để khai thác tốt hơn lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp, Đông Nam Bộ cần phải:
Câu 23. Nói về tiêu chí của vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ, ý kiến nào dưới đây không đúng?
Câu 24. Ở Đông Nam Bộ, để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng cần quan tâm là
Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ không tiếp giáp với Campuchia?
Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết cây thuốc lá phân bố chủ yếu ở tỉnh nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ?
Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng?
Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy điện nào sau đây ở Đông Nam Bộ chạy bằng dầu?
Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ có chung đường biên giới trên đất liền với Campuchia?
Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết cây cao su phân bố chủ yếu ở tỉnh nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ?
Câu 31. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ có quy mô trên 120 nghìn tỉ đồng?
Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy điện nào sau đây ở Đông Nam Bộ chạy bằng tuôc bin khí?
Câu 33. Sự khác biệt về trình độ lao động của vùng Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là
Câu 34. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong việc hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp một cách bền vững ở Đông Nam Bộ là
Câu 35. Các vùng trồng cây ăn quả hàng đầu nước ta là
Câu 36. Về tự nhiên, vùng Đông Nam Bộ khác Tây Nguyên ở chỗ
Câu 37. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là vấn đề tiêu biểu trong sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ là do
Câu 38. Có bao nhiêu vấn đề sau đây được đặt ra trong phát triển nông nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ?!
1. Vấn đề thủy lợi
2. Việc thay đổi cơ cấu cây trồng
3. Bảo vệ vốn rừng trên thượng lưu các sông
4. Phục hồi và phát triển rừng ngập mặn.
Câu 39. Trong việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ, ngoài thủy lợi thì biện pháp quan trọng tiếp theo là
Câu 40. Do sự hình thành và phát triển công nghiệp khai thác dầu khí nên khu vực Đông Nam Bộ đã có những chuyển biến nào dưới đây?
Câu 41. Hoạt động kinh tế biển ít có giá trị đối với nền kinh tế của Đông Nam Bộ là
Câu 42. Ở Đông Nam Bộ, Sản lượng dầu thô khai thác tăng không phải là do
Câu 43. Điểm giống nhau giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên về tự nhiên là
Câu 44. Nguyên nhân dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ là do
Câu 45. Có bao nhiêu vấn đề sau đây được đặt ra trong khai thác theo chiều sâu trong nông nghiệp ở Đông Nam Bộ?
1. Vấn đề thuỷ lợi.
2. Việc thay đổi cơ cấu cây trồng.
3. Bảo vệ vốn rừng trên thượng lưu các sông.
4. Phục hồi và phát triển các vùng rừng ngập mặn.
Câu 46. Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất ở vùng Đông Nam Bộ là
Câu 47. Nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển bền vững công nghiệp ở Đông Nam Bộ là
Câu 48. Vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và thay đổi cơ cấu lãnh thổ kinh tế của Đông Nam Bộ, vì kinh tế biển
Câu 49. Có bao nhiêu ý kiến sau đây đúng về vai trò của việc thu hút đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển công nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ? !!1) Cho phép tăng cường mạnh mẽ hơn vốn đầu tư. !!2) Cho phép tăng cường mạnh mẽ hơn khoa học công nghệ. !!3) Cho phép tăng cường mạnh mẽ hơn khoa học quản lí. !!4) Cho phép thực hiện có hiệu quả việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu.
Câu 50. Nhận định nào không đúng với ảnh hưởng của phát triển tổng hợp kinh tế biển tới sự hình thành và thay đổi cơ cấu lãnh thổ kinh tế của Đông Nam Bộ?
Câu 51. Nguyên nhân quan trọng nhất về mặt tự nhiên để cây cao su phát triển mạnh ở Đông Nam Bộ là
Câu 52. Tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu ngành kinh tế những năm gần đây ở Đông Nam Bộ tăng nhanh, chủ yếu do
Câu 53. Tại sao Đông Nam Bộ có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn các vùng khác?
Câu 54. Vùng Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp do
Câu 55. Nguyên nhân làm cho thuỷ lợi trở thành vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong phát triển nông, lâm nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là
Câu 56. Vấn đề được đặt ra hiện nay đối với Đông Nam Bộ trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu là:
Câu 57. Mục đích của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Đông Nam Bộ là
Câu 58. Dầu khí ở Đông Nam Bộ được khai thác ở

đáp án Trắc nghiệm địa 12 bài 39 : Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 30B
Câu 2CCâu 31A
Câu 3ACâu 32C
Câu 4BCâu 33B
Câu 5BCâu 34C
Câu 6ACâu 35D
Câu 7ACâu 36A
Câu 8BCâu 37A
Câu 9ACâu 38D
Câu 10DCâu 39C
Câu 11DCâu 40D
Câu 12ACâu 41D
Câu 13DCâu 42D
Câu 14ACâu 43C
Câu 15CCâu 44B
Câu 16ACâu 45D
Câu 17BCâu 46A
Câu 18BCâu 47B
Câu 19ACâu 48C
Câu 20ACâu 49D
Câu 21BCâu 50C
Câu 22ACâu 51D
Câu 23CCâu 52B
Câu 24DCâu 53D
Câu 25DCâu 54D
Câu 26CCâu 55A
Câu 27ACâu 56B
Câu 28ACâu 57B
Câu 29CCâu 58A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X