Cho 56x2 - 45y - 40xy + 63x = left(7x-5yright)left(mx+nright) với m, n Є R. Tìm

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cho 56${x}^{2}$ - 45y - 40xy + 63x = $\left({{{7}{x}{-}{5}{y}}}\right)\left({{{m}{x}{+}{n}}}\right)$ với m, n Є R. Tìm m và n

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ta có${56}{x}^{2}{ }-{ }{45}{y}{ }-{ }{40}{x}{y}{ }{+}{ }{63}{x}{=}{ }\left({{{56}{x}^{2}{ }{+}{ }{63}{x}}}\right){ }-{ }\left({{{45}{y}{ }{+}{ }{40}{x}{y}}}\right){=}{ }{7}{x}\left({{{8}{x}{ }{+}{ }{9}}}\right){ }-{ }{5}{y}\left({{{8}{x}{ }{+}{ }{9}}}\right){=}\left({{{7}{x}{-}{5}{y}}}\right)\left({{{8}{x}{+}{9}}}\right)$
Suy ra
m = 8; n = 9
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X