Tính giá trị của biểu thức A = (x - 1)(x - 2)(x - 3) + (x - 1)(x - 2) + x - 1

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tính giá trị của biểu thức A = (x - 1)(x - 2)(x - 3) + (x - 1)(x - 2) + x - 1 tại x = 5

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


A = (x - 1)(x - 2)(x - 3) + (x - 1)(x - 2) + x - 1
$\Leftrightarrow$ A = (x - 1)(x - 2)(x - 3) + (x - 1)(x - 2) + (x - 1)
$\Leftrightarrow$ A = (x - 1)[(x - 2)(x - 3) + (x - 2) + 1]
$\Leftrightarrow$ A = (x - 1)[(x - 2)(x - 3 + 1) + 1]
$\Leftrightarrow$ A = (x - 1)[(x - 2)(x - 2) + 1]
$\Leftrightarrow$ A = (x - 1)[${{^{(}{x}{ }-{ }{2}{)}}}{2}$ + 1]
Tại x = 5 Ta cóA = (5 - 1)[${{^{(}{5}{ }-{ }{2}{)}}}{2}$ + 1] = 4.${(}{3}^{2}{ }{+}{ }{1}{)}$ = 4.(9 + 1) = 4.10 = 40
Vậy A = 40
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X