Đa thức x^2 + x - 2ax - 2a được phân tích thành

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đa thức ${x}^{2} + x - 2ax - 2a$ được phân tích thành

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ta có $x^{2}{ }{+}{ }{x}{ }-{ }{2}{a}{x}{ }-{ }{2}{a}{=}{ }\left({{{x}^{2}{+}{x}}}\right){-}\left({{{2}{a}{x}{ }{+}{ }{2}{a}}}\right){=}{ }{x}\left({{{x}{+}{1}}}\right){ }-{ }{2}{a}\left({{{x}{+}{1}}}\right){=}{ }\left({{{x}{ }-{ }{2}{a}}}\right)\left({{{x}{+}{1}}}\right)$
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X