Đa thức 2a2x - 5by - 5a2y + 2bx được phân tích thành

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đa thức ${2}{a}^{2}{x}{ }-{ }{5}{b}{y}{ }-{ }{5}{a}^{2}{y}{ }{+}{ }{2}{b}{x}$ được phân tích thành

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ta có ${2}{a}^{2}{x}{ }-{ }{5}{b}{y}{ }-{ }{5}{a}^{2}{y}{ }{+}{ }{2}{b}{x}{=}{ }\left({{{2}{a}^{2}{x}{ }-{ }{5}{a}^{2}{y}}}\right){ }{+}{ }\left({{{2}{b}{x}{ }-{ }{5}{b}{y}}}\right){=}{ }{a}^{2}\left({{{2}{x}{ }-{ }{5}{y}}}\right){ }{+}{ }{b}\left({{{2}{x}{ }-{ }{5}{y}}}\right){=}{ }\left({{{a}^{2}{ }{+}{ }{b}}}\right)\left({{{2}{x}{ }-{ }{5}{y}}}\right)$
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X