Cho x2 - 4y2 - 2x - 4y = left(x + 2yright)left(x - 2y + mright) với m Є R. Chọn

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cho ${x}^{2}$ - 4${y}^{2}$ - 2x - 4y = $\left({{{x}{ }{+}{ }{2}{y}}}\right)\left({{{x}{ }-{ }{2}{y}{ }{+}{ }{m}}}\right)$ với m Є R. Chọn câu đúng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ta có${ }{x}^{2}{ }-{ }{4}{y}^{2}{ }-{ }{2}{x}{ }-{ }{4}{y}{=}{ }\left({{{x}^{2}{ }-{ }{4}{y}^{2}}}\right){ }-{ }\left({{{2}{x}{ }{+}{ }{4}{y}}}\right){=}{ }\left({{{x}{ }-{ }{2}{y}}}\right)\left({{{x}{ }{+}{ }{2}{y}}}\right){ }-{ }{2}\left({{{x}{ }{+}{ }{2}{y}}}\right){=}{ }\left({{{x}{ }{+}{ }{2}{y}}}\right)\left({{{x}{ }-{ }{2}{y}{ }-{ }{2}}}\right)$
Suy ra m = -2
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X