Tính nhanh: 37.7 + 7.63 - 8.3 - 3.2

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tính nhanh: 37.7 + 7.63 - 8.3 - 3.2

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


37.7 + 7.63 - 8.3 - 3.2 = (37.3 + 7.63) - (8.3 + 3.2)
= 7(37 + 63) - 3(8 + 2) = 7.100 - 3.10
= 700 - 30 = 670
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X