Tính giá trị của biểu thức A = x2 - 5x + xy - 5y tại x = -5; y = -8

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tính giá trị của biểu thức A = ${x}^{2}$ - 5x + xy - 5y tại x = -5; y = -8

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


A = ${x}^{2}$- 5x + xy - 5y = (${x}^{2}$ + xy) - (5x + 5y) = x(x + y) - 5(x + y)
= (x - 5)(x + y)
Tại x = -5; y = -8 Ta cóA = (-5 - 5)(-5 - 8) = (-10)(-13) = 130
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X