Cho ab3c2 - a2b2c2 + ab2c3 - a2bc3 = abc2(b+c) (...)

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 07/12/2021 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cho ${a}{b}^{3}{c}^{2}{-}{a}^{2}{b}^{2}{c}^{2}{+}{a}{b}^{2}{c}^{3}{-}{a}^{2}{b}{c}^{3}{=}{a}{b}{c}^{2}\left({{{b}{+}{c}}}\right)\left({...}\right)$ Biểu thức thích hợp điền vào dấu ... là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Ta có
${a}{b}^{3}{c}^{2}{-}{a}^{2}{b}^{2}{c}^{2}{+}{a}{b}^{2}{c}^{3}{-}{a}^{2}{b}{c}^{3}{=}{ }{a}{b}{c}^{2}{(}{b}^{2}{ }-{ }{a}{b}{ }{+}{ }{b}{c}{ }-{ }{a}{c}{)}{ }{ }{=}{ }{a}{b}{c}^{2}{[}{(}{b}^{2}{ }-{ }{a}{b}{)}{ }{+}{ }{(}{b}{c}{ }-{ }{a}{c}{)}{]}{ }{ }{=}{ }{a}{b}{c}^{2}{[}{b}{(}{b}{ }-{ }{a}{)}{ }{+}{ }{c}{(}{b}{ }-{ }{a}{)}{]}{ }{ }{=}{ }{a}{b}{c}^{2}{(}{b}{ }{+}{ }{c}{)}{(}{b}{ }-{ }{a}{)}$
Vậy ta cần điền b - a
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X