Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn x3 + 2x2 - 9x - 18 = 0

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn ${x}^{3}{ }{+}{ }{2}{x}^{2}{ }-{ }{9}{x}{ }-{ }{18}{ }{=}{ }{0}$

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Ta có
${x}^{3}{ }{+}{ }{2}{x}^{2}{ }-{ }{9}{x}{ }-{ }{18}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{ }{(}{x}^{3}{ }{+}{ }{2}{x}^{2}{)}{ }-{ }{(}{9}{x}{ }{+}{ }{18}{)}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{ }{x}^{2}{(}{x}{ }{+}{ }{2}{)}{ }-{ }{9}{(}{x}{ }{+}{ }{2}{)}{ }{=}{ }{0}{ }{ }{⇔}{ }{(}{x}{ }{+}{ }{2}{)}{(}{x}^{2}{ }-{ }{9}{)}{ }{=}{ }{0}$

Vậy x = -2; x = 3; x =-3
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X