Cho ax2 - 5x2 - ax + 5x + a - 5 = left(a + mright)left(x2 - x + nright) với với

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cho a${x}^{2}$ - 5${x}^{2}$ - ax + 5x + a - 5 = $\left({{{a}{ }{+}{ }{m}}}\right)\left({{{x}^{2}{ }-{ }{x}{ }{+}{ }{n}}}\right)$ với với m, n Є R. Tìm m và n

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ta có${a}{x}^{2}{ }-{ }{5}{x}^{2}{ }-{ }{a}{x}{ }{+}{ }{5}{x}{ }{+}{ }{a}{ }-{ }{5}{=}{ }{x}^{2}\left({{{a}{ }-{ }{5}}}\right){ }-{ }{x}\left({{{a}{ }-{ }{5}}}\right){ }{+}{ }{a}{ }-{ }{5}{=}{ }\left({{{a}{ }-{ }{5}}}\right)\left({{{x}^{2}{ }-{ }{x}{ }{+}{ }{1}}}\right)$
Suy ra m = -5; n = 1
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X