Tìm x biết x4 + 4x3 + 4x2 = 0

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tìm x biết ${x}^{4}$ + 4${x}^{3}$ + 4${x}^{2}$ = 0

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Ta có${x}^{4}$ + 4${x}^{3}$ + 4${x}^{2}$ = 0
${⇔}{x}^{2}$$\left({{{x}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}{ }{+}{ }{4}}}\right)$ = 0
${⇔}$
${x}^{2}$
$\left({{{x}{ }{+}{ }{2}}}\right){2}$ = 0 ${⇔}$$\left\{ \matrix{{x}^{{{2}{ }}}{=}{0}\hfill \cr\left({{{x}{ }{+}{ }{2}}}\right){2}{ }{=}{ }{0}\hfill \cr} \right.$
${⇔}\left\{ \matrix{{x}{ }{=}{ }{0}\hfill \cr{x}{ }{+}{ }{2}{ }{=}{0}\hfill \cr} \right.{⇔}\left\{ \matrix{{x}{ }{=}{ }{0}\hfill \cr{x}{ }{=}{ }{-}{2}\hfill \cr} \right.$
Vậy x = 0; x = -2

Đáp án cần chọn là: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X