Phân tích đa thức a4+a3+a3b+a2b thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phân tích đa thức ${a}^{4}{+}{a}^{3}{+}{a}^{3}{b}{+}{a}^{2}{b}$ thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Ta có
${a}^{4}{+}{a}^{3}{+}{a}^{3}{b}{+}{a}^{2}{b}{=}\left({{{a}^{4}{+}{a}^{3}}}\right){+}\left({{{a}^{3}{b}{+}{a}^{2}{b}}}\right){=}{a}^{3}\left({{{a}{+}{1}}}\right){+}{a}^{2}{b}\left({{{a}{+}{1}}}\right){=}\left({{{a}{+}{1}}}\right)\left({{{a}^{3}{+}{a}^{2}{b}}}\right){=}\left({{{a}{+}{1}}}\right){a}^{2}\left({{{a}{+}{b}}}\right){=}{a}^{2}\left({{{a}{+}{b}}}\right)\left({{{a}{+}{1}}}\right)$
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X