Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn x(x - 1)(x + 1) + x2 - 1 = 0

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn x(x - 1)(x + 1) + ${x}^{2}$ - 1 = 0

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Ta có
x(x - 1)(x + 1) + ${x}^{2}$ - 1 = 0
$\Leftrightarrow$ x(x - 1)(x + 1) + (${x}^{2}$ - 1) = 0
$\Leftrightarrow$ x(x - 1)(x + 1) + (x - 1)(x + 1) = 0
$\Leftrightarrow$ (x + 1)(x - 1)(x + 1) = 0
$\Leftrightarrow$ ${{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{2}{(}{x}{ }-{ }{1}{)}$ = 0
Vậy x = 1; x = -1
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X