Cho x2 + ax + x + a = left(x+aright)left(...right) Biểu thức thích hợp điền vào

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cho ${x}^{2}$ + ax + x + a = $\left({{{x}{+}{a}}}\right)\left({{{.}{.}{.}}}\right)$ Biểu thức thích hợp điền vào dấu ... là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Ta có${x}^{2}{ }{+}{ }{a}{x}{ }{+}{ }{x}{ }{+}{ }{a}{=}{ }\left({{{x}^{2}{ }{+}{ }{x}}}\right){ }{+}{ }\left({{{a}{x}{ }{+}{ }{a}}}\right){=}{ }{x}\left({{{x}{+}{1}}}\right){ }{+}{ }{a}\left({{{x}{+}{1}}}\right){=}{ }\left({{{x}{+}{a}}}\right)\left({{{x}{+}{1}}}\right)$
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X