Chọn câu đúng

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Chọn câu đúng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ta có${2}{a}^{2}{c}^{2}{ }-{ }{2}{a}{b}{c}{ }{+}{ }{b}{d}{ }-{ }{a}{c}{d}{=}{ }{2}{a}{c}\left({{{a}{c}{-}{b}}}\right){ }{+}{ }{d}\left({{{b}{-}{a}{c}}}\right){=}{ }{2}{a}{c}\left({{{a}{c}{-}{b}}}\right){ }-{ }{d}\left({{{a}{c}{-}{b}}}\right){=}{ }\left({{{2}{a}{c}{-}{d}}}\right)\left({{{a}{c}{-}{b}}}\right)$
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X