Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 27 - Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp có đáp án

Câu 1. Nếu hai bóng đèn A và B được mắc song song và nối vào nguồn điện thì nếu bóng đèn A bị đứt dây tóc thì:

A. độ sáng của bóng đèn B vẫn không đổi vì hiệu điện thế ở hai đầu đèn B không đổi.

B. độ sáng của bóng đèn B tăng lên vì cường độ dòng điện tập trung vào một bóng.

C. độ sáng của bóng đèn B giảm vì mạch chỉ còn một bóng.

D. bóng đèn B cũng bị đứt dây tóc theo.

Câu 2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị nào dưới đây?

A. bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

B. nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

C. bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn.

D. lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Câu 4. Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào?

A. Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn.

B. Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồn.

C. Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồn.

D. Không có cách mắc nào để cả hai đèn sáng bình thường.

Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không phải là của mạch điện gồm hai đèn ${Đ}_{1}{,}{Đ}_{2}$ mắc song song?

A. Hai đèn có hai điểm nối chung.

B. Hiệu điện thế trên hai đèn có giá trị bằng nhau.

C. Nếu hai đèn giống hệt nhau thì sẽ sáng như nhau.

D. Cường độ dòng điện qua hai đèn có giá trị bằng nhau.

Câu 7. Chỉ ra nhận xét sai
Cho mạch điện như hình 28.1. Có các nhận xét như sau:

A. Số chỉ ampe kế A cho biết cường độ dòng điện qua mạch chính.

B. Khi khóa K, ${K}_{1}$ đóng, ${K}_{2}$ mở thì không có bóng đèn nào sáng.

C. Khi K, ${K}_{2}$ đóng, ${K}_{1}$ mở thì bóng đèn 2 và 3 sáng.

D. Số chỉ vôn kế V cho biết hiệu điện thế đặt trên bóng đèn 1 hoặc bóng đèn 2 hoặc bóng đèn 3.

Câu 22. Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu:

A. Chúng có 1 điểm chung với nhau

B. Chúng có 2 điểm chung với nhau

C. Chúng được đặt trên hai đường thẳng song song với nhau

D. Chúng có 3 điểm chung với nhau

Câu 24. Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu:

A. Chúng có 1 điểm chung với nhau

B. Chúng có 2 điểm chung với nhau

C. Chúng được đặt trên cùng một đường thẳng

D. Chúng có 3 điểm chung với nhau

Câu 26. Cho mạch điện như sơ đồ sau:

Phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ2 và đèn Đ1 được mắc gần cực dương của nguồn điện hơn và do đó dòng điện chạy đến đèn này trước

B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn có thể khác nhau tùy theo loại dây nối tới mỗi cực của nguồn điện là như nhau hay khác nhau

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ1 vì đèn Đ2 được mắc ở gần cực âm và do đó có nhiều electron chạy tới hơn

D. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau

Câu 28. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, ..........tại mọi điểm đều.............

A. Hiệu điện thế, như nhau

B. Cường độ dòng điện, bằng nhau

C. Cường độ dòng điện, khác nhau

D. Hiệu điện thế, khác nhau

Câu 29. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ nào dưới đây?

A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế trên mỗi đèn

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn

Câu 32. Cho mạch điện như hình vẽ, chọn câu đúng:

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ2

B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn có thể khác nhau

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ1

D. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau

Câu 33. Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ3

B. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng tổng cường độ dòng điện qua đèn Đ2 và Đ3

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 bằng trung bình cộng của cường độ dòng điện qua đèn Đ1 và Đ3

D. Cường độ dòng điện qua ba đèn bằng nhau

Câu 34. Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau. Chọn câu sai khi nói về quan hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn.

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng với dòng điện chạy qua đèn Đ3

B. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng tổng cường độ dòng điện qua đèn Đ3

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng tổng của cường độ dòng điện qua đèn Đ2 và Đ3

D. Cường độ dòng điện qua ba đèn bằng nhau

Câu 36. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì giữa cường độ dòng điện mạch chính và các mạch rẽ có mỗi quan hệ nào dưới đây?

A. Cường độ dòng điện mạch chính nhỏ hơn tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ

B. Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ

C. Cường độ dòng điện mạch chính bằng các cường độ dòng điện qua mỗi mạch rẽ

D. Cường độ dòng điện mạch chính lớn hơn tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ

Câu 39. Có một nguồn điện 6V, một bóng đèn Đ1 có ghi 6V và một bóng đèn Đ2 có ghi 12V. Có thể mắc hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho như thế nào để cả hai bóng đèn đồng thời sáng bình thường?

A. Mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho

B. Mắc song song hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho

C. Mắc nối tiếp đèn Đ1 với nguồn điện thành một đoạn mạch rồi mắc đèn Đ2 song song với đoạn mạch này

D. Không có cách mắc nào

Câu 40. Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau ghi 6V. Để hai đèn sáng bình thường thì phải mắc chúng vào mạch điện như thế nào?

A. Có thể mắc nối tiếp hoặc song song

B. Hai bóng đèn mắc song song với hai cực của nguồn

C. Hai bóng đèn mắc nối tiếp với hai cực của nguồn

D. Không có cách mắc nào để hai bóng đèn sáng bình thường

Câu 41. Các bóng đèn dùng trong gia đình được mắc song song là vì lí do nào sau đây?

A. Để các bóng đèn được sáng bình thường

B. Để dễ dàng mắc điện hơn

C. Để khi một bóng đèn hỏng (đứt dây tóc) thì các bóng đèn còn lại vẫn sáng bình thường

D. Để có thể trang trí các phòng ở đẹp hơn bằng các mạch điện với các bóng đèn

Câu 42. Các bóng đèn trong gia đình được mắc song song là vì:

A. Tiết kiệm số đèn cần dùng

B. Các bóng đèn có cùng hiệu điện thế

C. Có thể bật tắt các bóng đèn độc lập với nhau

D. Một bóng đèn hỏng thì các bóng còn lại vẫn sáng bình thường

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 23 A
Câu 2 A Câu 24 B
Câu 3 B Câu 25 B
Câu 4 C Câu 26 D
Câu 5 A Câu 27 A
Câu 6 D Câu 28 B
Câu 7 B Câu 29 A
Câu 8 D Câu 30 A
Câu 9 B Câu 31 C
Câu 10 D Câu 32 D
Câu 11 A Câu 33 D
Câu 12 B Câu 34 C
Câu 13 D Câu 35 A
Câu 14 A Câu 36 B
Câu 15 C Câu 37 A
Câu 16 D Câu 38 A
Câu 17 C Câu 39 D
Câu 18 C Câu 40 C
Câu 19 B Câu 41 C
Câu 20 C Câu 42 D
Câu 21 D Câu 43 B
Câu 22 A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X