Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 27 - Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp có đáp án

Câu 1. Nếu hai bóng đèn A và B được mắc song song và nối vào nguồn điện thì nếu bóng đèn A bị đứt dây tóc thì:
Câu 2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị nào dưới đây?
Câu 3. Có 3 nguồn điện 4,5V; 6V; 9V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 6V, cần mắc song song hai bóng đèn này vào một trong ba nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào là phù hợp nhất?
Câu 4. Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào?
Câu 5. Cho các mạch điện như hình 28.1 dưới đây, hãy cho biết những sơ đồ nào hai bóng đèn được mắc song song.
 
Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không phải là của mạch điện gồm hai đèn ${Đ}_{1}{,}{Đ}_{2}$ mắc song song?
Câu 7. Chỉ ra nhận xét sai
Cho mạch điện như hình 28.1. Có các nhận xét như sau:
Câu 8. Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua đèn Đ2. Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 có giá trị là:
Câu 9. Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Ampe kế có số chỉ I = 0,6A. Biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ2 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua đèn Đ1. Cường độ dòng điện qua đèn Đ1 có giá trị là:
Câu 10. Cho mạch điện như hình sau:

Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V; U23 = 2,5V. Hiệu điện thế U13 = ? 
Câu 11. Cho mạch điện như hình sau:

Biết các hiệu điện thế U23 = 11,5V; U13 = 15,8V. Hiệu điện thế U12 = ?
Câu 12. Cho mạch điện như hình sau:

Biết các cường độ dòng điện I1 = 0,5A; I2 = 1A. Cường độ dòng điện I = ?
Câu 13. Cho mạch điện như hình sau:

Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1 là U1 = 3V. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 2 U2 = ?
Câu 14. Mạch điện có sơ đồ như hình dưới:

Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A, vôn kế có số chỉ là U = 5,8V, vôn kế V1 có số chỉ U1 = 2,8V
Cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 là:
Câu 15. Mạch điện có sơ đồ như hình dưới.

Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A, vôn kế có số chỉ là U = 5,8V, vôn kế V1 có số chỉ U1 = 2,8V
Hiệu điện thế U1 giữa hai đầu bóng đèn Đ1 có giá trị là:
Câu 16. Mạch điện có sơ đồ như hình dưới

Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,5A, vôn kế có số chỉ là U = 9V, vôn kế V1 có số chỉ U1 = 6V .
Cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 là:
Câu 17. Mạch điện có sơ đồ như hình dưới.

Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,5A, vôn kế có số chỉ là U = 9V, vôn kế V1 có số chỉ U1 = 6V.
Hiệu điện thế U1 giữa hai đầu bóng đèn Đ1 có giá trị là:
Câu 18. Cho mạch điện như hình dưới.

Trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 6V
Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V1 có số chỉ Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?
Câu 19. Cho mạch điện như hình dưới.

Trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 6V
Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ Ud = 2,5V, vôn kế V1 chỉ U1d = 1,5V. Số chỉ U2d của vôn kế V2 khi đó có giá trị là?
Câu 20. Cho mạch điện như hình dưới.

Trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 9V.
Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V1 có số chỉ Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?
Câu 21. Cho mạch điện như hình dưới.


Trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 6V.
Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ Ud = 6V, vôn kế V1 chỉ U1d = 4V. Số chỉ U2d của vôn kế V2 khi đó có giá trị là?
Câu 22. Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu:
Câu 23. Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có .......điểm chung
Câu 24. Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu:
Câu 25. Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu chúng có ....... điểm chung
Câu 26. Cho mạch điện như sơ đồ sau:

Phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?
Câu 27. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, dòng điện có cường độ...........tại các vị trí khác nhau.
Câu 28. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, ..........tại mọi điểm đều.............
Câu 29. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ nào dưới đây?
Câu 30. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch........các hiệu điện thế trên mỗi đèn.
Câu 31. Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ là I1, I2, I3. Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?
Câu 32. Cho mạch điện như hình vẽ, chọn câu đúng:
Câu 33. Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?
Câu 34. Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau. Chọn câu sai khi nói về quan hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn.
Câu 35. Hai bóng đèn trong mạch điện có sơ đồ nào sau đây không mắc song song?
Câu 36. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song thì giữa cường độ dòng điện mạch chính và các mạch rẽ có mỗi quan hệ nào dưới đây?
Câu 37. Trong đoạn mạch song song, cường độ dòng điện mạch chính.............các cường độ mạch rẽ.
Câu 38. Có hai bóng đèn Đ1 và Đ2 giống nhau cùng ghi 3V được mắc song song vào mạch với nguồn điện gồm 2 pin mắc nối tiếp., mỗi pin có ghi 1,5V. Nếu tháo bỏ bớt đèn Đ2 đi thì đèn Đ1 còn lại sẽ có độ sáng thay đổi như thế nào?
Câu 39. Có một nguồn điện 6V, một bóng đèn Đ1 có ghi 6V và một bóng đèn Đ2 có ghi 12V. Có thể mắc hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho như thế nào để cả hai bóng đèn đồng thời sáng bình thường?
Câu 40. Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau ghi 6V. Để hai đèn sáng bình thường thì phải mắc chúng vào mạch điện như thế nào?
Câu 41. Các bóng đèn dùng trong gia đình được mắc song song là vì lí do nào sau đây?
Câu 42. Các bóng đèn trong gia đình được mắc song song là vì:
Câu 43. Hai bóng đèn ở sơ đồ nào trong các sơ đồ sau không mắc nối tiếp với nhau?

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 23 A
Câu 2 A Câu 24 B
Câu 3 B Câu 25 B
Câu 4 C Câu 26 D
Câu 5 A Câu 27 A
Câu 6 D Câu 28 B
Câu 7 B Câu 29 A
Câu 8 D Câu 30 A
Câu 9 B Câu 31 C
Câu 10 D Câu 32 D
Câu 11 A Câu 33 D
Câu 12 B Câu 34 C
Câu 13 D Câu 35 A
Câu 14 A Câu 36 B
Câu 15 C Câu 37 A
Câu 16 D Câu 38 A
Câu 17 C Câu 39 D
Câu 18 C Câu 40 C
Câu 19 B Câu 41 C
Câu 20 C Câu 42 D
Câu 21 D Câu 43 B
Câu 22 A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X