Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 24 - Cường độ dòng điện có đáp án

Câu 1. Cường độ dòng điện được kí hiệu là
Câu 2. Ampe kế là dụng cụ để đo:
Câu 3. Khi mắc ampe kế vào mạch điện thì cần chú ý điều gì sau đây?
Câu 4. Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì?
Câu 5. Mối liên hệ giữa số chỉ của ampe kế với độ sáng của đèn được 4 học sinh phát biểu như sau. Hỏi phát biểu nào dưới đây là sai?
Câu 6. Ampe kế nào dưới đây là phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn pin (Cho phép dòng điện có cường độ lớn nhất là 0,35A).
Câu 7. Dùng ampe kế có giới hạn đo 5A, trên mặt số được chia là 25 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị chỉ ở khoảng thứ 16. Cường độ dòng điện đo được là:
Câu 8. Trường hợp nào dưới đây đổi đơn vị sai?
Câu 9. Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?
Câu 10. Ampe kế có giới hạn đo là 50 mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào dưới đây?
Câu 11. Chọn phương án sai?
Câu 12. Chọn đáp số sai:
Câu 13. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Dòng điện chạy qua đèn có .... thì đèn ....
Câu 14. Chọn đáp số đúng:
Câu 15. Chọn đáp án đúng:
Câu 16. Chọn câu trả lời đúng. Để đo cường độ dòng điện 15mA, nên chọn Ampe kế nào có giới hạn đo phù hợp nhất?
Câu 17. Chọn ampe có giới hạn đo phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện qua đèn 1,2A.
Câu 18. Chọn câu trả lời đúng. Ở các chốt nối dây của ampe kế thường có ghi kí hiệu (+) và (-)
Câu 19. Trên ampe kế, ở các chốt nối dây có kí hiệu dấu (+) và dấu (-). Chọn câu đúng trong các câu sau:
Câu 20. Chọn nhận định sai. Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:
Câu 21. Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau
Câu 22. Cường độ dòng điện cho biết điều gì sau đây?
Câu 23. Chọn câu đúng khi nói về đơn vị của cường độ dòng điện
Câu 24. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tương quan giữa cường độ dòng điện qua một bóng đèn và độ sáng của bóng đèn đó?
Câu 25. Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào?
Câu 26. Để đo dòng điện qua vật dẫn, người ta mắc:
Câu 27. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
Để đo cường độ dòng điện qua vật dẫn, ta mắc ....................với vật dẫn.
Câu 28. Một bóng đèn mắc trong mạch sẽ:
Câu 29. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Dòng điện chạy qua đèn có ............ thì đèn ..........
Câu 30. Đơn vị của cường độ dòng điện là:
Câu 31. Ampe (A) là đơn vị đo:
Câu 32. Để đo được dòng điện trong khoảng 0,10A -> 2,20A ta nên sử dụng ampe kế có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất như thế nào?
Câu 33. Để đo được dòng điện trong khoảng 0,50A -> 4,0A ta nên sử dụng ampe kế có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất như thế nào?
Câu 34. Một mạch điện gồm ampe kế mắc nối tiếp với một bóng đèn có cường độ định mức 1,55A. Đèn sẽ sáng bình thường khi ampe kế chỉ:
Câu 35. Một mạch điện gồm ampe kế mắc nối tiếp với một bóng đèn có cường độ định mức 2A. Đèn sẽ sáng bình thường khi ampe kế chỉ:
Câu 36. Chọn phương án sai.
Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:
Câu 37. Chọn câu đúng:
Dòng điện trong mạch có cường độ nhỏ, khi đó:
Câu 38. Trong một mạch điện có hai ampe kế giống nhau, một đặt trước nguồn điện, một đặt sau nguồn điện. Khi đó:
Câu 39. Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu của ampe kế khi vẽ sơ đồ mạch điện:
Câu 40. Để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, cách mắc ampe kế trong mạch nào sau đây là sai?

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21B
Câu 2ACâu 22B
Câu 3BCâu 23A
Câu 4ACâu 24D
Câu 5DCâu 25C
Câu 6BCâu 26B
Câu 7BCâu 27B
Câu 8BCâu 28C
Câu 9BCâu 29C
Câu 10BCâu 30A
Câu 11CCâu 31C
Câu 12DCâu 32D
Câu 13CCâu 33A
Câu 14CCâu 34C
Câu 15BCâu 35D
Câu 16BCâu 36C
Câu 17ACâu 37C
Câu 18DCâu 38A
Câu 19ACâu 39A
Câu 20CCâu 40C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X