Chỉ ra nhận xét saiCho mạch điện như hình 28.1. Có các nhận xét như sau:

27/11/2020 25

Câu Hỏi:
Chỉ ra nhận xét sai
Cho mạch điện như hình 28.1. Có các nhận xét như sau:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X