Cho mạch điện như hình sau:Biết các hiệu điện thế U23 = 11,5V; U13 = 15,8V. Hiệu

27/11/2020 62

Câu Hỏi:
Cho mạch điện như hình sau:

Biết các hiệu điện thế U23 = 11,5V; U13 = 15,8V. Hiệu điện thế U12 = ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X