Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu:

27/11/2020 261

Câu Hỏi:
Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X