Đặc điểm nào sau đây không phải là của mạch điện gồm hai đèn &272;_1,&272;_2 mắc

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào sau đây không phải là của mạch điện gồm hai đèn ${Đ}_{1}{,}{Đ}_{2}$ mắc song song?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X