Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có .......điểm chung

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có .......điểm chung

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X