Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 25: Hiệu điện thế

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 25 - Hiệu điện thế có đáp án

Câu 1. Chọn câu trả lời sai: Vôn kế là dụng cụ để đo

A. hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện.

B. hiệu điện thế giữa hai điểm của một đoạn mạch.

C. hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

D. hiệu điện thế của cực dương nguồn điện hay của một điểm nào đó trên mạch điện.

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện hở.

A. Mắc vôn kế song song với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện

B. Mắc vôn kế song song với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực âm, cực âm nối với cực dương của nguồn điện.

C. Mắc vôn kế nối tiếp với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện.

D. Mắc vôn kế nối tiếp với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực âm, cực âm nối với cực dương của nguồn điện.

Câu 5. Yếu tố không cần thiết phải kiểm tra khi sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế là:

A. Kích thước của vôn kế

B. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của vôn kế.

C. Cách mắc vôn kế trong mạch.

D. Kim chỉ tại vạch số 0 của vôn kế.

Câu 7. Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện trong nhà, ta phải chỉnh trên vôn kế có giới hạn đo:

A. Điện một chiều (DC), GHĐ bằng 220 V

B. Điện xoay chiều (AC), GHĐ nhỏ hơn 220 V

C. Điện một chiều (DC), GHĐ lớn hơn 220 V

D. Điện xoay chiều (AC), GHĐ lớn hơn 220 V

Câu 8. Đổi đơn vị 2,5V= ...mV

A. 25

B. 2500

C. 250

D. 0,025

Câu 14. Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?

A. Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch

B. Giữa hai cực của một pin là nguồn điện trong mạch kín

C. Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 15. Hiệu điện thế chỉ có giữa hai đầu bóng đèn khi:

A. Có dòng điện chạy qua bóng đèn.

B. Không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

C. A hoặc B đúng.

D. Mạch điện hở.

Câu 17. Chọn câu đúng

A. 1 mV = 0,001 V

B. 1 V = 1 000 000 mV

C. 1 mV = 1000 V

D. 1 V = 100 mV.

Câu 18. Chọn câu đúng:

A. 0,22 kV = 2,2 V.

B. 0,22 kV = 22 V

C. 0,22 kV = 220 V

D. 0,22 kV = 2200 V

Câu 19. Chọn câu đúng

A. 0,05 V < 1 mV < 0,9 V < 3 V

B. 3V < 1 mV < 0,05 V < 0,9 V

C. 1 mV < 0,05 V < 0,9 V < 3 V

D. 0,9 V < 1 mV < 0,5 V < 3 V

Câu 20. Chọn câu đúng:

A. 0,005 kV < 10 V < 900 mV < 0,22 kV

B. 0,005 kV < 0,22 kV < 10 V < 900 mV

C. 900 mV < 0,005 kV < 0,22 kV < 10 V

D. 900 mV < 10V < 0,005 kV < 0,22 kV

Câu 21. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một:

A. Hiệu điện thế

B. Cường độ dòng điện

C. Lực điện

D. Vôn

Câu 22. Hiệu điện thế được đo bằng:

A. Ampe kế

B. Vôn kế

C. Điện kế

D. Áp kế

Câu 23. Vôn kế dùng để đo:

A. Tác dụng của dòng điện

B. Cường độ dòng điện

C. Hiệu điện thế

D. Cường độ điện thế

Câu 24. Vôn (V) là đơn vị đo:

A. Tác dụng của dòng điện

B. Cường độ dòng điện

C. Hiệu điện thế

D. Cường độ điện thế

Câu 25. Chọn câu sai:

A. 1V = 1000mV

B. 1kV = 1000mV

C. 1mV = 0,001V

D. 1000V = 1kV

Câu 26. Chọn câu đúng:

A. ${1}{V}{=}{1000}{m}{V}$

B. ${5}{k}{V}{=}{5.10}^{6}{V}$

C. ${1}{m}{V}{=}{0}{,}{01}{V}$

D. ${0}{,}{25}{m}{V}{=}{250}{V}$

Câu 28. Trên vôn kế, ở các chốt nối dây có kí hiệu dấu (+) và dấu (-). Chọn câu đúng trong các câu sau

A. Dấu (+) phải được nối với cực dương của nguồn, dấu (-) phải nối với cực âm của nguồn

B. Dấu (+) phải được nối với cực dương của nguồn, dấu (-) phải nối với cực dương của nguồn

C. Dấu (+) phải được nối với cực âm của nguồn, dấu (-) phải nối với cực dương của nguồn

D. Dấu (+) phải được nối với cực âm của nguồn, dấu (-) phải nối với cực âm của nguồn

Câu 30. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc _______ với đoạn mạch đó.

A. Ampe kế nối tiếp

B. Ampe song song

C. Vôn kế song song

D. Vôn kế nối tiếp

Câu 31. Khi khóa K mở, vôn kế chỉ:

A. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn

C. Hiệu điện thế của dòng điện trong mạch

D. Hiệu điện thế toàn bộ mạch điện

Câu 32. Khi khóa K đóng, vôn kế chỉ:

A. Cường độ dòng điện giữa hai cực của nguồn điện

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn

C. Tổng hiệu điện thế của dòng điện trong mạch và của nguồn

D. Tổng cường độ dòng điện của bóng đèn và dòng điện của nguồn điện

Câu 33. Nhìn vào mạch điện sau ta biết:

A. Vôn kế (1) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1

B. Vôn kế (1) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu hai bóng đèn

C. Vôn kế (2) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2

D. Vôn kế (2) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1

Câu 34. Cho mạch điện sau, chọn câu đúng:

A. Vôn kế (1) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2

B. Vôn kế (1) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu hai bóng đèn

C. Vôn kế (2) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2

D. Vôn kế (2) chỉ hiệu điện thế giữa hai đầu hai bóng đèn

Câu 35. Cách mắc vôn kế nào sau đây là đúng?

A. 1, 2 và 3

B. 1 và 4

C. 2 và 3

D. 1, 2, 3 và 4

Câu 36. Trong mạch điện sau đây, vôn kế cho ta biết:

A. Hiệu điện thế ở hai đầu nguồn điện

B. Hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn

C. Hiệu điện thế ở hai điểm 1 và 2

D. Cả A, B, C đều đúng

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 25: Hiệu điện thế

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 19 C
Câu 2 A Câu 20 C
Câu 3 B Câu 21 A
Câu 4 B Câu 22 C
Câu 5 A Câu 23 C
Câu 6 B Câu 24 C
Câu 7 D Câu 25 B
Câu 8 B Câu 26 A
Câu 9 C Câu 27 C
Câu 10 A Câu 28 A
Câu 11 A Câu 29 B
Câu 12 B Câu 30 C
Câu 13 D Câu 31 A
Câu 14 D Câu 32 B
Câu 15 A Câu 33 A
Câu 16 C Câu 34 D
Câu 17 A Câu 35 C
Câu 18 C Câu 36 D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X