Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 25: Hiệu điện thế

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 25 - Hiệu điện thế có đáp án

Câu 1. Chọn câu trả lời sai: Vôn kế là dụng cụ để đo
Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện hở.
Câu 3. Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2 V để đo hiệu điện thế giữa hai đầu cực của nguồn điện khi chưa mắc vào mạch. cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?
Câu 4. Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây mắc đúng ?
Câu 5. Yếu tố không cần thiết phải kiểm tra khi sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế là:
Câu 6. Giữa hai lỗ của ổ điện lấy trong mạng điện gia đình ở Việt Nam, giá trị hiệu điện thế là:
Câu 7. Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện trong nhà, ta phải chỉnh trên vôn kế có giới hạn đo:
Câu 8. Đổi đơn vị 2,5V= ...mV
Câu 9. Đổi đơn vị ${0}{,}{45}{V}{=}{...}{{ }}{m}{V}$
Câu 10. Hiệu điện thế kí hiệu là:
Câu 11. Đại lượng hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ:
Câu 12. Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai đầu cực của nguồn điện khi chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?
Câu 13. Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu cực của nguồn điện khi chưa mắc vào mạch. Kết quả đo là 6,8V, vậy vôn kế không thể có độ chia nhỏ nhất nào sau đây?
Câu 14. Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?
Câu 15. Hiệu điện thế chỉ có giữa hai đầu bóng đèn khi:
Câu 16. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì........dòng điện chạy qua bóng đèn.
Câu 17. Chọn câu đúng
Câu 18. Chọn câu đúng:
Câu 19. Chọn câu đúng
Câu 20. Chọn câu đúng:
Câu 21. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một:
Câu 22. Hiệu điện thế được đo bằng:
Câu 23. Vôn kế dùng để đo gì?
Câu 24. Vôn (V) là đơn vị đo:
Câu 25. Chọn câu sai:
Câu 26. Chọn câu đúng:
Câu 27. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
Trên vôn kế, ở các chốt nối dây có kí hiệu dấu (+) và dấu (-). Dấu (+) phải được nối với...............của nguồn, dấu (-) phải nối với...........của nguồn.
Câu 28. Trên vôn kế, ở các chốt nối dây có kí hiệu dấu (+) và dấu (-). Chọn câu đúng trong các câu sau
Câu 29. Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc vôn kế như thế nào với đoạn mạch đó?
Câu 30. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc _______ với đoạn mạch đó.
Câu 31. Khi khóa K mở, vôn kế chỉ:
Câu 32. Khi khóa K đóng, vôn kế chỉ:
Câu 33. Nhìn vào mạch điện sau ta biết:
Câu 34. Cho mạch điện sau, chọn câu đúng:
Câu 35. Cách mắc vôn kế nào sau đây là đúng?
Câu 36. Trong mạch điện sau đây, vôn kế cho ta biết:

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 25: Hiệu điện thế

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 19 C
Câu 2 A Câu 20 C
Câu 3 B Câu 21 A
Câu 4 B Câu 22 C
Câu 5 A Câu 23 C
Câu 6 B Câu 24 C
Câu 7 D Câu 25 B
Câu 8 B Câu 26 A
Câu 9 C Câu 27 C
Câu 10 A Câu 28 A
Câu 11 A Câu 29 B
Câu 12 B Câu 30 C
Câu 13 D Câu 31 A
Câu 14 D Câu 32 B
Câu 15 A Câu 33 A
Câu 16 C Câu 34 D
Câu 17 A Câu 35 C
Câu 18 C Câu 36 D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X