Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 26 - Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện có đáp án

Câu 1. Biết cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A. Cho các dòng điện có các cường độ sau đây chạy qua bếp, hỏi trường hợp nào dây may so của bếp sẽ đứt?
Câu 2. Con số 220V ghi trên một bóng đèn có nghĩa nào dưới đây?
Câu 3. Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác?
Câu 4. Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn tăng thì cường độ dòng điện qua bóng
Câu 5. Để hình thành khái niệm mở đầu bằng phương pháp tượng tự, ở bài học các em đã thấy tác giả so sánh hiệu điện thế với sự chệnh lệch mức nước. Dựa vào đó hãy cho biết cực âm (-) của nguồn điện có thể so sánh với điều nào sau đây?
Câu 6. Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ.
Bỏ bớt một pin ra (dùng 1 pin) thì ta quan sát các hiện tượng nào kể sau:
Câu 7. Bóng đèn pin có ghi 3V được mắc vào mạch điện. Nhận xét nào sau đây sai?
Câu 8. Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện thế thấp hơn hiệu điện thế định mức không nhiều lắm thì bóng đèn sẽ hoạt động như thế nào?
Câu 9. Cho mạch điện như sơ đồ hình bên dưới. Biết rằng khi công tắc đóng, đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không) ?
Câu 10. Chọn câu trả lời đúng
Có nên sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức cho các thiết bị điện như máy vi tính, tivi, tủ lạnh? Giải thích vì sao?
Câu 11. Cho mạch điện như hình vẽ.Khi công tắc K ngắt thì hiệu điện thế giữa hai điểm nào trong mạch khác không?
Câu 12. Chọn câu trả lời đúng. Khi gắn bóng đèn tròn có ghi 220V vào hiệu điện thế 110V. Hiện tượng nào sau đây xảy ra:
Câu 13. Chọn câu trả lời đúng. Có nên sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức cho các thiết bị điện như máy vi tính, tivi, tủ lạnh? Giải thích vì sao?
Câu 14. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
Các dụng cụ đốt nóng bằng điện như bếp điện, bàn là ............ với hiệu điện thế ............ hiệu đện thế định mức.
Câu 15. Con số 220V ghi trên một bóng đèn có ý nghĩa nào dưới đây?
Câu 16. Hai bóng đèn cùng loại mắc nối tiếp vào nguồn điện 9V, các bóng sáng bình thường. Khi đó:
Câu 17. Có một số nguồn điện loại: 6V, 9V, 12V, 16V và hai bóng đèn loại 6V - 3W. Để các đèn sáng bình thường thì phải:
Câu 18. Ba bóng cùng loại 3V - 2W đèn mắc nối tiếp. Biết các bóng sáng bình thường. Khi đó hiệu điện thế của toàn mạch có giá trị:
Câu 19. Khi các dụng cụ dùng điện mắc nối tiếp, khi đó:
Câu 20. Điền từ vào chỗ chấm trong câu sau: Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch ...........các hiệu điện thế trên mỗi đèn.
Câu 21. Ba bóng đèn 6V- 3 W mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 6V . So sánh độ sáng của ba bóng đèn?
Câu 22. Một nguồn điện 12V và ba bóng đèn giống hệt nhau loại 4V. Để đèn sáng bình thường phải mắc các bóng như thế nào giữa hai cực của nguồn?
Câu 23. Đối với mỗi bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì:
Câu 24. Chọn phát biểu đúng:
Câu 25. Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị :
Câu 26. Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?
Câu 27. Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì?
Câu 28. Chọn câu phát biểu đúng:
Câu 29. Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0)?
Câu 30. Nối vôn kế với hai đầu bóng đèn tròn chưa sử dụng, trên bóng có ghi 220V
Câu 31. Một bóng đèn có ghi 2,5V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng?
Câu 32. Một bóng đèn có ghi 220V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng?
Câu 33. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai khi nói về hiệu điện thế?
Câu 34. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng khi nói về hiệu điện thế?
Câu 35. Cho mạch điện như sơ đồ hình bên dưới. Biết rằng khi công tắc đóng, đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (hiệu điện thế khác không)?

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 19C
Câu 2DCâu 20A
Câu 3DCâu 21A
Câu 4CCâu 22B
Câu 5DCâu 23A
Câu 6ACâu 24C
Câu 7BCâu 25D
Câu 8ACâu 26D
Câu 9ACâu 27C
Câu 10CCâu 28C
Câu 11ACâu 29C
Câu 12CCâu 30C
Câu 13CCâu 31A
Câu 14BCâu 32A
Câu 15DCâu 33D
Câu 16BCâu 34A
Câu 17DCâu 35A
Câu 18C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X