Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa Function (hàm). Cấu trúc khai báo hàm: Function < tên hàm > [(< danh sách tham số >)] : < kiểu dữ liệu >;

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X