Trong chế độ đồ họa của Pascal, muốn di chuyển con trỏ đến vị trí điểm có tọa độ

08/12/2020 162

Câu Hỏi:
Trong chế độ đồ họa của Pascal, muốn di chuyển con trỏ đến vị trí điểm có tọa độ (x,y), ta phải gọi thực hiện thủ tục nào sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Trong chế độ đồ họa của Pascal, muốn di chuyển con trỏ đến vị trí điểm có tọa độ (x,y), ta phải gọi thực hiện thủ tục GotoXY(x, y) với 1 ≤ x ≤ 80, 1 ≤ y ≤ 25.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X