Trắc nghiệm Tin học 11 bài 18: Cách viết và sử dụng chương trình con

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 18 gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 18 Tin học lớp 11 về các ví dụ cách viết và sử dụng chương trình con

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Câu 3. Trong các cách sử dụng thủ tục sau, cách nào là phù hợp nhất?
Câu 4. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Câu 5. Kiểu dữ liệu của hàm
Câu 6. Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) trong thủ tục “ViduTT” thì khai báo nào sau đây là sai?
Câu 7. Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho thủ tục sau:

Procedure p;
Var n : integer ;
Begin
…… ……
End ;

Phạm vi của biến n là :
Câu 8. Đoạn chương trình sau có lỗi gì?

Procedure End (key : char ) ;
Begin
If key = ‘ q ’ then writeln( ‘ Ket thuc ’ )
End;
Câu 9. Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;
Var a, b, S : byte;
Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);
Var i : byte;
Begin
i := 5;
writeln(x,‘ ’, y);
x := x + i ;
y := y + i ;
S := x + y ;
Writeln(x,‘ ’, y);
End;
Begin
Write(‘nhập a và b : ’);
Readln(a, b);
TD(a,b);
Writeln(a,‘ ’, b, ‘ ’, S);
Readln;
End.

Trong chương trình trên có các biến toàn cục là:
Câu 10. Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;
Var a, b, S : byte;
Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);
Var i : byte;
Begin
i := 5;
writeln(x,‘ ’, y);
x := x + i ;
y := y + i ;
S := x + y ;
Writeln(x,‘ ’, y);
End;
Begin
Write(‘nhập a và b : ’);
Readln(a, b);
TD(a,b);
Writeln(a,‘ ’, b, ‘ ’, S);
Readln;
End.

Trong chương trình trên có các tham số thực sự là:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 18: Cách viết và sử dụng chương trình con

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2DCâu 7B
Câu 3DCâu 8C
Câu 4DCâu 9D
Câu 5CCâu 10C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X