Trắc nghiệm Tin học 11 bài 18: Cách viết và sử dụng chương trình con

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 18 gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 18 Tin học lớp 11 về các ví dụ cách viết và sử dụng chương trình con

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cả thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức.

B, Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hình thức.

C, Chỉ có hàm mới có thể có tham số hình thức.

D, Thủ tục và hàm nào cũng phải có tham số hình thức.

Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A, Lời gọi hàm nhất định phải có tham số thực sự còn lời gọi thủ tục không nhất thiết phải có tham số thực sự.

B, Lời gọi thủ tục nhất thiết phải có tham số thực sự còn lời gọi hàm không nhất thiết phải có tham số thực sự.

C, Cả lời gọi hàm và lời gọi thủ tục đều phải có tham số thực sự.

D, Lời gọi hàm và lời gọi thủ tục có thể có tham số thực sự hoặc không có tham số thực sự tùy thuộc vào từng thủ tục.

Câu 3. Trong các cách sử dụng thủ tục sau, cách nào là phù hợp nhất?

A, Khai báo lại thủ tục và gọi nó mỗi khi cần sử dụng;

B, Khai báo thủ tục duy nhất một lần và gọi nó một lần duy nhất;

C, Chỉ cần khai báo;

D, Khai báo thủ tục một lần và gọi nó trong thân chương trình mỗi khi muốn sử dụng;

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A, Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức.

B, Một chương trình con nhất thiết phải có biến cục bộ.

C, Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức, không nhất thiết phải có biến cục bộ.

D, Một chương trình con có thể không có tham số hình thức và cũng có thể không có biến cục bộ.

Câu 5. Kiểu dữ liệu của hàm

A, Chỉ có thể là kiểu integer.

B, Chỉ có thể là kiểu

C, Có thể là các kiểu integer, real, char, boolean, string.

D, Có thể là integer, real, char, boolean, string, record, kiểu mảng.

Câu 6. Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) trong thủ tục “ViduTT” thì khai báo nào sau đây là sai?

A, Procedure ViduTT( x : Byte ; Var y, z : Byte) ;

B, Procedure ViduTT( x : Byte ; Var y : Byte ; Var z : Byte) ;

C, Procedure ViduTT( x : Byte ; Var y : Byte ; z : Byte) ;

D, Procedure ViduTT( Var y : Byte ; x : Byte ; Var z : Byte) ;

Câu 7. Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho thủ tục sau:

Procedure p;
Var n : integer ;
Begin
…… ……
End ;

Phạm vi của biến n là :

A, Trong toàn bộ chương trình;

B, Trong nội bộ thủ tục p;

C, Trong toàn bộ tệp chương trình nguồn;

D, Tùy thuộc vào vị trí sử dụng thủ tục p;

Câu 8. Đoạn chương trình sau có lỗi gì?

Procedure End (key : char ) ;
Begin
If key = ‘ q ’ then writeln( ‘ Ket thuc ’ )
End;

A, Thiếu dấu “ ; ” sau từ khóa Begin ;

B, Không thể dùng câu lệnh if trong thủ tục;

C, Thiếu dấu “ ; ” sau lệnh writeln ;

D, End không thể dùng làm tên của thủ tục ;

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 18: Cách viết và sử dụng chương trình con

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2DCâu 7B
Câu 3DCâu 8C
Câu 4DCâu 9D
Câu 5CCâu 10C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X