Trong một chương trình Pascal, khai báo thư viện phải được đặt ở vị trí nào sau

08/12/2020 274

Câu Hỏi:
Trong một chương trình Pascal, khai báo thư viện phải được đặt ở vị trí nào sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trong một chương trình Pascal, khai báo thư viện phải được đặt ở vị trí sau phần khai báo tên chương trình. Từ khóa để khai báo thư viện là Uses.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X