Hãy chọn phương án ghép đúng. Kiểu của một hàm được xác định bởi

08/12/2020 5,123

Câu Hỏi:
Hãy chọn phương án ghép đúng. Kiểu của một hàm được xác định bởi
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Kiểu của một hàm được xác định bởi kiểu giá trị mà hàm trả về và chỉ có thể là các kiểu integer, real, char, Boolean, string…

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X