Trắc nghiệm Tin học 11 bài 15: Thao tác với tệp

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 15 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 15 Tin học lớp 11 về các thao tác với tệp

Câu 1. Trong NNLT Pascal, cú pháp để khai báo biến tệp văn bản là:

A. var < tên tệp > : txt;

B. var < tên biến tệp > : txt;

C. var < tên tệp > : text;

D. var < tên biến tệp > : text;

Câu 2. Để có thể thao tác với tệp dữ liệu trên đĩa thông qua biến tệp cho trước thì bước đầu tiên chúng ta phải làm gì?

A. Gắn tên tệp cho biến tệp

B. Mở tệp để ghi dữ liệu vào tệp

C. Mở tệp để đọc dữ liệu từ tệp

D. Đóng tệp

Câu 3. Trong NNLT Pascal, cú pháp để gắn tên tệp cho biến tệp là:

A. < biến tệp > := < tên tệp >;

B. < tên tệp > := < biến tệp >;

C. assign (< biến tệp > , < tên tệp >);

D. assign (< tên tệp > , < biến tệp >);

Câu 4. Trong NNLT Pascal, cú pháp để mở tệp ở chế độ đọc dữ liệu từ tệp là:

A. repeat (< biến tệp >);

B. reset (< biến tệp >);

C. restart (< biến tệp >);

D. rewrite (< biến tệp >);

Câu 5. Cú pháp của thủ tục đọc dữ liệu từ tệp văn bản là:

A. read (< biến tệp > , < danh sách biến >);

B. readln (< biến tệp > , < danh sách biến >);

C. readln (< tên tệp > , < danh sách biến >);

D. Cả đáp án A và B đều đúng

Câu 6. Cú pháp của thủ tục ghi dữ liệu vào tệp văn bản là:

A. write (< biến tệp > , < danh sách kết quả >);

B. write (< tên tệp > , < danh sách kết quả >);

C. writeln (< biến tệp > , < danh sách kết quả >);

D. Cả đáp án A và C đều đúng

Câu 7. Hàm eof() trả về giá trị TRUE khi nào?

A. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp

B. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới đầu tệp

C. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng

D. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới đầu dòng

Câu 8. Hàm eoln() trả về giá trị TRUE khi nào?

A. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp

B. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng

C. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới đầu tệp

D. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới đầu dòng

Câu 10. Trong một chương trình Pascal, sau khi đã đóng tệp bằng thủ tục đóng tệp thì có thể mở lại tệp đó hay không?

A. Không được phép mở lại

B. Được phép mở lại vô số lần tùy ý

C. Được phép mở lại 1 lần duy nhất

D. Cần phải gắn lại tên tệp cho biến tệp trước khi mở

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 15: Thao tác với tệp

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 D
Câu 2 A Câu 7 A
Câu 3 C Câu 8 B
Câu 4 B Câu 9 B
Câu 5 D Câu 10 B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X