Trắc nghiệm Tin học 11 bài 15: Thao tác với tệp

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 15 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 15 Tin học lớp 11 về các thao tác với tệp

Câu 1. Trong NNLT Pascal, cú pháp để khai báo biến tệp văn bản là:
Câu 2. Để có thể thao tác với tệp dữ liệu trên đĩa thông qua biến tệp cho trước thì bước đầu tiên chúng ta phải làm gì?
Câu 3. Trong NNLT Pascal, cú pháp để gắn tên tệp cho biến tệp là:
Câu 4. Trong NNLT Pascal, cú pháp để mở tệp ở chế độ đọc dữ liệu từ tệp là:
Câu 5. Cú pháp của thủ tục đọc dữ liệu từ tệp văn bản là:
Câu 6. Cú pháp của thủ tục ghi dữ liệu vào tệp văn bản là:
Câu 7. Hàm eof( tên biến tệp ) trả về giá trị TRUE khi nào?
Câu 8. Hàm eoln() trả về giá trị TRUE khi nào?
Câu 9. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi làm việc với tệp cần phải đóng tệp. Cú pháp để đóng tệp là:
Câu 10. Trong một chương trình Pascal, sau khi đã đóng tệp bằng thủ tục đóng tệp thì có thể mở lại tệp đó hay không?
Câu 11. Phương án nào dưới đây thể hiện khai báo đúng biến tệp văn bản?
Câu 12. Câu lệnh dùng thủ tục đọc có dạng:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 15: Thao tác với tệp

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 7 A
Câu 2 A Câu 8 B
Câu 3 C Câu 9 B
Câu 4 B Câu 10 B
Câu 5 D Câu 11 D
Câu 6 D Câu 12 B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X