Mô tả nào dưới đây về tham số là sai?

Điền Chính Quốc |  08/12/2020 1,148

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Mô tả nào dưới đây về tham số là sai? Câu hỏi nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tin học 11 bài 17: Chương trình con và phân loại

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Mô tả nào dưới đây về tham số là sai?
  • Một hàm có thể có cả tham số giá trị và tham số biến;
  • Có thể truyền biến số cho tham số giá trị ;
  • Có thể truyền giá trị cho tham số biến;
  • Có thể dùng tham số biến để nhận kết quả;
TRẢ LỜI

Mô tả sai về tham số là Có thể truyền biến số cho tham số giá trị

Giải thích: Tham số giá trị là các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là các giá trị cụ thể -> không thể truyền biến số cho tham số giá trị.
XEM THÊM
Câu hỏi trắc nghiệm
Mô tả nào dưới đây về tham số là sai?
Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm
đáp án đúng: B

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X