Trong Pascal, thủ tục nào sau đây dùng để đặt màu cho nền của màn hình?

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Trong Pascal, thủ tục nào sau đây dùng để đặt màu cho nền của màn hình?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong Pascal, thủ tục TextBackground(color); dùng để đặt màu cho nền của màn hình. Trong đó, color là hằng hoặc biến xác định màu.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X