Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa

08/12/2020 1,942

Câu Hỏi:
Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa Procedure. Cấu trúc khai báo thủ tục:

Procedure < tên thủ tục > [(< danh sách tham số >)];
[< phần khai báo >]
Begin
[< dãy các lệnh >]
End;

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X