Trắc nghiệm Tin học 11 bài 14: Kiểu dữ liệu tệp

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 14 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án trong phạm vi kiến thức bài 14 Tin học lớp 11 về kiểu dữ liệu tệp.

Câu 1. Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp văn bản
Câu 2. Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp có cấu trúc
Câu 3. Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp truy cập tuần tự
Câu 4. Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp truy cập trực tiếp
Câu 5. Dữ liệu kiểu tệp
Câu 6.

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 11. Cách thức truy cập tệp văn bản là:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 14: Kiểu dữ liệu tệp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7B
Câu 2CCâu 8A
Câu 3ACâu 9B
Câu 4ACâu 10B
Câu 5CCâu 11A
Câu 6C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X