Hàm chuẩn nào dưới đây biến giá trị thực 6 thành 7?

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Hàm chuẩn nào dưới đây biến giá trị thực 6 thành 7?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B+ Odd: hàm kiểm tra số lẻ
+ Round: hàm làm tròn
+ Trunc: hàm lấy phần nguyên
+ Abs: hàm lấy giá trị tuyệt đối.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X