Mô tả nào dưới đây về chương trình có cấu trúc là phù hợp nhất?

08/12/2020 1,111

Câu Hỏi:
Mô tả nào dưới đây về chương trình có cấu trúc là phù hợp nhất?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Chương trình có cấu trúc là chương trình được chia thành nhiều chương trình con. Chương trình không sử dụng cấu trúc mảng và bản ghi

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X