Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong chương trình con, thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X