Khẳng định nào sau đây là đúng?

08/12/2020 14,896

Câu Hỏi:
Khẳng định nào sau đây là đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trong chương trình con, thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X