Phát biểu nào dưới đây về biến là sai?

08/12/2020 3,854

Câu Hỏi:
Phát biểu nào dưới đây về biến là sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Biến cục bộ là biến được khai báo để dùng riêng trong chương trình con. Biến toàn cục là biến được khai báo trong chương trình chính. Biến cục bộ có thể có kiểu khác với kiểu của biến toàn cục có cùng tên. Biến cục bộ không nhất thiết phải có tên khác với tên của biến toàn cục.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X