Trắc nghiệm Tin học 11 bài 16: Ví dụ làm việc với tệp

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 16 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 16 Tin học lớp 11 về một số ví dụ làm việc với tệp

Câu 1. Hãy viết lệnh tính điện trở tương đương Rtd cho sơ đồ mạch điện gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc song song với nhau:
Câu 2. Hãy viết lệnh tính điện trở tương đương Rtd cho sơ đồ mạch điện gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc nối tiếp với nhau là:
Câu 3. Trong mặt phẳng hệ tọa độ Descartes vuông góc, cho 2 điểm M(x1,y1) và N(x2,y2). Hãy viết câu lệnh tính khoảng cách d từ điểm M đến N:
Câu 4. Trong mặt phẳng hệ tọa độ Descartes vuông góc, cho điểm M(x, y). Hãy viết câu lệnh tính khoảng cách d từ điểm M đến gốc tọa độ O:
Câu 5. Cho biết f1 là biến tệp văn bản và tệp ketqua.txt có nội dung đang lưu trữ là: Tich 2 so la: 20. Hãy cho biết sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:

a := 10; b :=2;
assign(f1, 'ketqua.txt');
rewrite(f1);
writeln(f1, 'Thuong 2 so la: ', a/b);
thì tệp ketqua.txt có nội dung gì?
Câu 6. Trong Pascal, thực hiện chương trình VD_bt1_txt dưới đây sẽ ghi kết quả nào trong các kết quả cho dưới đây vào tệp văn bản BT1.TXT ?

ProgramVD_bt1_txt;
Uses crt ;
Var f : text ;
Begin
Clrscr;
Assign(f, ‘BT1.TXT ’) ;
Rewrite(f) ;
Write(f, 123 + 456) ;
Close(f) ;
End .
Câu 7. Trong Pascal, cho trước tệp văn bản BT2.TXT chỉ có một dòng, chứa dòng chữ : CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH ngay ở đầu dòng. Thực hiện chương trình VD_bt2_txt dưới đây, trên màn hình sẽ hiện kết quả nào trong các kết quả cho dưới đây ?

ProgramVD_bt2_txt;
Uses crt ;
Var f : text ;
S : string[13] ;
Begin
Clrscr;
Assign(f, ‘BT2.TXT ’) ;
Reset(f) ;
Read(f, S) ;
Write(S) ;
Close(f) ;
End.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng với chương trình Vi_Du ?

Program Vi_Du ;
Uses crt ;
Var f : text ; ch : char ; tenfile : string[30] ;
Begin
Write(‘Nhap ten file : ’); readln(tenfile) ;
Assign(f, ‘tenfile’); Reset(f) ;
Whilenot eof(f) do

Begin
Read(f, ch) ;
Write(ch);
End ;
Close(f) ;
End.
Câu 9. Cho trước tệp văn bản BT_TD gồm hai dòng như sau :

TRAN MINH HAI 9 8 7
NGUYEN QUANG VINH 10 5 9

ProgramThi_Du ;
Uses crt ;
Const fi = ‘BT_TD’ ;
Var f : text ; s : string ; t, l, h : integer ;
Begin
Assign(f, ‘fi’) ; Reset(f) ;
While not eof(f) do
Begin
Readln(f, s, t, l, h) ;
Writeln(s, ‘ ’, t, ‘ ’, l, ‘ ’, h) ;
End ;
Close(f) ;
Readln
End.

Khi thực hiện chương trình Thi_Du sẽ cho kết quả nào trong các kết quả sau đây ?
Câu 10. Trong PASCAL, để khai báo hai biến tệp văn bản f1, f2 ta viết

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 16: Ví dụ làm việc với tệp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2DCâu 7B
Câu 3ACâu 8A
Câu 4BCâu 9C
Câu 5CCâu 10C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X