Trắc nghiệm Tin học 11 bài 16: Ví dụ làm việc với tệp

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 16 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 16 Tin học lớp 11 về một số ví dụ làm việc với tệp

Câu 1. Hãy viết lệnh tính điện trở tương đương Rtd cho sơ đồ mạch điện gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc song song với nhau:

A. Rtd := R1*R2*R3/(R1*R2 + R2*R3 + R3*R1).

B. Rtd := R1*R2*R3/(R1*R2 + R2*R3 + R3*R1);

C. Rtd := 1/R1 + 1/R2 + 1/R3;

D. Rtd := R1*R2/(R1 + R2) + R3;

Câu 2. Hãy viết lệnh tính điện trở tương đương Rtd cho sơ đồ mạch điện gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc nối tiếp với nhau là:

A. Rtd := R1*R2*R3/(R1*R2 + R2*R3 + R3*R1);

B. Rtd := R1*R2/(R1 + R2) + R3;

C. Rtd := R1*R2*R3/(R1 + R2 + R3);

D. Rtd := R1 + R2 + R3;

Câu 3. Trong mặt phẳng hệ tọa độ Descartes vuông góc, cho 2 điểm M(x1,y1) và N(x2,y2). Hãy viết câu lệnh tính khoảng cách d từ điểm M đến N:

A. d := sqrt(sqr(x1 – x2) + sqr(y1 – y2));

B. d := sqr(sqrt(x1 – x2) + sqrt(y1 – y2));

C. d := sqrt(sqr(x1 + x2) – sqr(y1 + y2));

D. d := sqr(sqrt(x1 + x2) – sqrt(y1 + y2));

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng với chương trình Vi_Du ?

Program Vi_Du ;
Uses crt ;
Var f : text ; ch : char ; tenfile : string[30] ;
Begin
Write(‘Nhap ten file : ’); readln(tenfile) ;
Assign(f, ‘tenfile’); Reset(f) ;
Whilenot eof(f) do

Begin
Read(f, ch) ;
Write(ch);
End ;
Close(f) ;
End.

A. Chương trình dùng để mở đọc một tệp đã có và hiện nội dung trong tệp này lên màn hình.

B. Chương trình dùng để tạo một tệp mới và ghi nội dung nhập từ bàn phím vào trong tệp.

C. Chương trình dùng để mở đọc một tệp đã có và cho phép nhìn thấy toàn bộ kí tự có trong tệp này lên màn hình.

D. Cả 3 khẳng định trên đều sai.

Câu 10. Trong PASCAL, để khai báo hai biến tệp văn bản f1, f2 ta viết

Var : Text;

Trong đó, có thể có một hoặc nhiều biến, được cách nhau bởi dấu phẩy.

A. Var f1 f2 : Text;

B. Var f1 ; f2 : Text;

C. Var f1 , f2 : Text;

D. Var f1 : f2 : Text;

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 16: Ví dụ làm việc với tệp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2DCâu 7B
Câu 3ACâu 8A
Câu 4BCâu 9C
Câu 5CCâu 10C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X