Trắc nghiệm Tin học 11 bài 17: Chương trình con và phân loại

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 17 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 17 Tin học lớp 11 về Chương trình con và phân loại.

Câu 1. Hãy chọn phương án ghép đúng. Kiểu của một hàm được xác định bởi

A. Kiểu của các tham số

B. Kiểu giá trị trả về

C. Tên hàm

D. Địa chỉ mà hàm trả về

Câu 2. Mô tả nào dưới đây về hàm là sai?

A. Phải trả lại kết quả

B. Phải có tham số

C. Trong hàm có thể gọi lại chính hàm đó

D. Có thể có các biến cục bộ

Câu 3. Mô tả nào dưới đây về tham số là sai?

A. Một hàm có thể có cả tham số giá trị và tham số biến;

B. Có thể truyền biến số cho tham số giá trị ;

C. Có thể truyền giá trị cho tham số biến;

D. Có thể dùng tham số biến để nhận kết quả;

Câu 6. Phát biểu nào dưới đây về biến là sai?

A. Biến toàn cục có thể được sử dụng ở trong một thủ tục;

B. Biến cục bộ phải có tên khác với tên của biến toàn cục;

C. Biến cục bộ có thể có kiểu khác với kiểu của biến toàn cục có cùng tên;

D. Một hàm có thể có nhiều tham số biến;

Câu 7. Mô tả nào dưới đây về chương trình có cấu trúc là phù hợp nhất?

A. Chương trình có sử dụng cấu trúc mảng và bản ghi;

B. Sử dụng các hàm và thủ tục thư viện chuẩn;

C. Được chia thành nhiều chương trình con.

D. Cả A và B

Câu 8. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cả thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức.

B. Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hình thức.

C. Chỉ có hàm mới có thể có tham số hình thức.

D. Thủ tục và hàm nào cũng phải có tham số hình thức.

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 17: Chương trình con và phân loại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2BCâu 7C
Câu 3BCâu 8A
Câu 4BCâu 9C
Câu 5DCâu 10B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X