Trắc nghiệm Tin học 11 bài 17: Chương trình con và phân loại

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 17 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 17 Tin học lớp 11 về Chương trình con và phân loại.

Câu 1. Hãy chọn phương án ghép đúng. Kiểu của một hàm được xác định bởi
Câu 2. Mô tả nào dưới đây về hàm là sai?
Câu 3. Mô tả nào dưới đây về tham số là sai?
Câu 4. Hàm chuẩn nào dưới đây biến giá trị thực 6 thành 7?
Câu 5. Trong các chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn?
Câu 6.

Phát biểu nào dưới đây về biến là sai?

Câu 7. Mô tả nào dưới đây về chương trình có cấu trúc là phù hợp nhất?
Câu 8. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Câu 9. Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa
Câu 10. Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 17: Chương trình con và phân loại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2BCâu 7C
Câu 3BCâu 8A
Câu 4BCâu 9C
Câu 5DCâu 10B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X