Trắc nghiệm Tin học 11 bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 19 gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án với phạm vi kiến thức trong bài 19 Tin học lớp 11 về thư viện chương trình con chuẩn.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng về Thư viện các chương trình con chuẩn?
Câu 2. Trong Pascal, thư viện CRT là nơi chứa các chương trình con liên quan đến việc ...
Câu 3. Trong Pascal, để gọi thủ tục xóa màn hình, cách gọi nào sau đây là đúng?
Câu 4. Trong Pascal, thủ tục nào sau đây dùng để đặt màu cho nền của màn hình?
Câu 5. Trong Pascal, các hàm, thủ tục liên quan đến đồ họa được chứa trong thư viện nào sau đây?
Câu 6. Trong một chương trình Pascal, khai báo thư viện phải được đặt ở vị trí nào sau đây?
Câu 7. Trong một chương trình Pascal, cách khai báo thư viện nào sau đây là đúng?
Câu 8. Trong Pascal, Nếu màn hình đang ở chế độ đồ họa muốn trở về chế độ văn bản thì ta phải gọi thực hiện thủ tục nào sau đây?
Câu 9. Trong chế độ đồ họa của Pascal, muốn di chuyển con trỏ đến vị trí điểm có tọa độ (x,y), ta phải gọi thực hiện thủ tục nào sau đây?
Câu 10. Trong Pascal, thư viện Dos là nơi chứa các thủ tục ...

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6A
Câu 2ACâu 7A
Câu 3ACâu 8A
Câu 4ACâu 9B
Câu 5ACâu 10A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X