Trắc nghiệm Tin học 11 bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 19 gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án với phạm vi kiến thức trong bài 19 Tin học lớp 11 về thư viện chương trình con chuẩn.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng về Thư viện các chương trình con chuẩn?

A. Chứa các thủ tục, hàm con chuẩn

B. Chứa các tài liệu huớng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình

C. Chứa các thông tin thông báo lỗi của ngôn ngữ lập trình

D. Chứa các dữ liệu nhập xuất của chương trình

Câu 2. Trong Pascal, thư viện CRT là nơi chứa các chương trình con liên quan đến việc ...

A. Quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính

B. Khai thác khả năng đồ hoạ của máy tính

C. Làm việc với máy in

D. Tạo thư mục, thiết lập ngày giờ hệ thống,...

Câu 4. Trong Pascal, thủ tục nào sau đây dùng để đặt màu cho nền của màn hình?

A. TextBackground(color);

B. TextColor(color);

C. SetColor(color);

D. GotoXY(x, y);

Câu 6. Trong một chương trình Pascal, khai báo thư viện phải được đặt ở vị trí nào sau đây?

A. Chỉ sau phần khai báo tên chương trình

B. Sau phần khai báo biến

C. Trong chương trình chính

D. Được đặt tùy ý trong chương trình

Câu 7. Trong một chương trình Pascal, cách khai báo thư viện nào sau đây là đúng?

A. uses crt, graph;

B. uses crt; graph;

C. uses crt graph;

D. Cả 3 cách trên đều đúng.

Câu 10. Trong Pascal, thư viện Dos là nơi chứa các thủ tục ...

A. tạo thư mục, thiết lập giờ hệ thống ,...

B. vào, ra mà các chương trình đều dùng tới

C. làm việc với máy in

D. điều khiển các loại bảng mạch đồ họa

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6A
Câu 2ACâu 7A
Câu 3ACâu 8A
Câu 4ACâu 9B
Câu 5ACâu 10A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X