Chia đa thức (3x5y2 + 4x3y2 - 8x2y2) cho đơn thức 2x2y2 ta được kết quả là

Xuất bản: 30/11/2020 - Cập nhật: 30/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Chia đa thức ${(}{3}{x}^{5}{y}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}^{3}{y}^{2}{ }{-}{ }{8}{x}^{2}{y}^{2}{)}$ cho đơn thức ${2}{x}^{2}{y}^{2}$ ta được kết quả là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Ta có
${(}{3}{x}^{5}{y}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}^{3}{y}^{2}{ }{-}{ }{8}{x}^{2}{y}^{2}{)}{ }{:}{ }{2}{x}^{2}{y}^{2}{ }{ }{=}{ }{(}{3}{x}^{5}{y}^{2}{ }{:}{ }{2}{x}^{2}{y}^{2}{)}{ }{+}{ }{(}{4}{x}^{3}{y}^{2}{ }{:}{ }{2}{x}^{2}{y}^{2}{)}{ }{-}{ }{(}{8}{x}^{2}{y}^{2}{ }{:}{ }{2}{x}^{2}{y}^{2}{)}{ }{ }{=}\dfrac{3}{2}{x}^{3}{+}{2}{x}{-}{4}$
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X